Stikkord

, , , , ,

Demensaksjonen 2014

Demensaksjonen arrangeres hele denne uka av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

De neste tiårene regner helsemyndighetene både her i Norge og globalt med en fordobling av antallet mennesker som har en demenssykdom. Hovedårsaken til det er at mange flere oppnår en høy levealder. Det er ikke bare eldre som får demens, men risikoen øker sterkt med alderen. For den enkelte betyr demens store og økende problemer i hverdagen, og på sikt alvorlig funksjonssvikt og død. De pårørende rammes også sterkt. For samfunnet betyr det økende omsorgsoppgaver, og at mange for en kort eller lang stund trenger heldøgns omsorg i sykdommens siste fase.

Det er viktig å knuse noen myter om demens. En myte er at personer med demens i hele sykdomsforløpet er passive og hjelpeløse. Slik er det ikke. I sykdommens første fase vil svært mange være fysisk friske og først og fremst ha en del problemer med hukommelsen. Med litt støtte kan de opprettholde mange av sine vanlige aktiviteter.

En annen myte er at det ikke er noe å gjøre for mennesker med demens. Mye kan gjøres for å påvirke livskvaliteten og den generelle helsen. Muligheter til aktivitet og fellesskap er viktig for å ta vare på det som fremdeles er friskt i kropp og hjerne, og oppleve mening og mestring.

Men samtidig med at vi arbeider for god livskvalitet for mennesker med demens, og for mer forståelse og støtte fra samfunnet, må vi gjøre det vi kan for å bekjempe demens. Demens skyldes sykdom i hjernen, og gjennom aktiv jakt på mer kunnskap vil vi en dag kunne gjøre gjennombrudd for forebygging og behandling.

Demens har vært underprioritert innen forskningen, sammenlignet med tilsvarende alvorlige sykdommer. De siste årene er forskningen trappet opp internasjonalt, men trolig er det langt mer som skal til. De rike landene må ta hoveddelen av ansvaret for denne forskningen som vil komme hele menneskeheten til gode. Så langt har det vært små bevilgninger i Norge til forskning på årsaker, forebygging og behandling av demens. Det må det bli en endring på. Mens vi venter på et krafttak fra politisk hold, vil vi stå på for å skaffe penger til denne viktige forskningen på annet vis – som med årets Demensaksjon.

Både i Norge og i en rekke andre land er det vanlig med spleiselag mellom frivillige og det offentlige om forskningsfinansiering. Nasjonalforeningen for folkehelsen har i mange tiår bidratt med til sammen flere hundre millioner til hjerte- og karforskning. Det skal vi fortsette med, samtidig som vi trapper opp innsatsen på demensforskning.

Av TV-aksjonspengene i fjor, har vi satt av over 80 millioner til vårt nye Demensforskningsprogram. Om noen få dager vil vi offentliggjøre hvilke fire forskningsprosjekter som vil være de første ut til å få penger herfra. Men forskning er dyrt, og vi har ingen tid å miste. Så allerede denne uka har vi bøsseinnsamling over hele landet under slagordet «Husk dem som glemmer». I år går hoveddelen til forskning, mens resten går til lokalt arbeid for å bidra til gode tiltak for personer med demens. Ta godt i mot bøssebærerne!