Norwegian currencyBedre eldreomsorg har vært sak som FrP har stått hardt på for i årevis. Hva får de gjort nå som de sitter i regjering og med partilederen sitter i selveste Finansdepartementet? Den første viktige dokumentasjon av dette foreligger i dag i form av et ferskt forslag til statsbudsjett. Det er en viss økning til sykehjemsplasser. Det er vel og bra, men veldig mange av de problemstillingene som FrP har vært opptatt av innen eldreomsorgen løses ikke med sykehjemsplasser. Mange med store omsorgsbehov drømmer om mer hjelp hjemme, til å kunne fortsette å bo i sitt eget hjem og slippe å flytte til en institusjon.

En forsømt oppgave som regjeringen enkelt kunne gjort noe med i statsbudsjettet for 2015, er mangel på dagaktivitetstilbud for personer med demens. Ut i fra et forsiktig anslag er det rundt 40.000 mennesker i Norge som bor hjemme og som har demens. Svært få av dem (ca. 10 %) har et dagaktivitetstilbud. Det betyr at de går glipp av muligheter for å forsinke sykdomsprogresjon og til et godt innhold i hverdagene. Mange er underernærte og trenger hjelp til fysisk aktivitet. En høy andel av de pårørende viser tegn til alvorlige psykiske problemer blant annet som følge av den store omsorgsbelastningen de har. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til litt over 1000 nye dagaktivitetsplasser neste år. Det foreslås ingen endringer som kan gjøre at kommunene i større grad vil ønske å benytte midlene. Så lenge ordningen har eksistert har kommunene bygd ut langt færre plasser enn budsjettert. Her kunne Siv Jensen og Bent Høie ordnet opp, blitt enige om å lovfeste slike tilbud og gitt kommunene full kompensasjon for etablering og drift.

Et gjennomslag som tydeligvis er viktig for FrPs i tillegg til flere sykehjemsplasser, er et forsøk med statlig finansiering av omsorgssektoren i kommunene. Dette blitt en så viktig sak for FrP at det eneste eldreomsorgskravet Carl I. Hagen hadde med på sin liste over 10 ønsker til budsjettet i Dagbladet i dag var følgende: «Det varslede forsøket med regelstyrt statlig finansiering av eldreomsorgen må iverksettes i 2015, helst i en bydel i Oslo.» En skikkelig pott med penger som var øremerket til kvalitet i omsorgssektoren til hver kommune ville sikkert føre mye bra med seg. Men det FrP har foreslått er noe annet – at staten skal overta finansieringen av blant annet sykehjemsdrift. Dette er et standpunkt de er helt aleine om, selv om Høyre nå er med på at det skal lages et forsøk. Carl I. Hagen får kravet sitt igjennom (bortsett fra at det ikke sies noe om Oslo). I helsebudsjettet står det at «Det foreslås 20 mill. kroner i 2015 til et utredningsprosjekt, som skal danne grunnlag for et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene.» Det skal altså i utredes hva slags forsøk som skal gjennomføres, så skal forsøket gjennomføres, og deretter evalueres. Utfallet er uvisst.

FrP har altså valgt en ganske så snirklete, byråkratisk og usikker vei til bedre omsorg. Blir resultatet av forsøket en ny måte å finansiere omsorg på, er det ikke gitt at det blir mer penger til omsorg. Det kan jo også bli en gjerrigknarkstandard i alle kommuner. Hvorfor ikke gå rett i gang med å lovfeste viktige tjenester som dagaktivitetstilbud og la det være fullfinansiert av staten i stedet for snirklete omveier som forsøk med en totalt ny finansiering av kommunene? Når vi ser hvor de store pengene i forslaget til statsbudsjett tar veien, er det ingen tvil om at vi kunne hatt råd til det om viljen hadde vært tilstede.

Reklamer