COLOURBOX2346423Det har vært noen spesielle dager i norsk politikk. Nå etterlyses et bedre debattklima fra alle kanter. I den nylig avgåtte justisministerens vokabular kunne det høres ut som barnehager er synonymt med et sted hvor det råder knebling av ytringer, heksejakt og grov språkbruk. Det er forståelig at barnehageansatte ikke liker denne henvisningen. De skal utvikle barnehagene i tråd med rammeplan for barnehager, og har gjennom denne fått beskjed av Kunnskapsdepartementet om at barnehagene skal være noe helt annet.

Jeg vil foreslå et tankeeksperiment. Sett at rammeplanen gjøres gjeldende for Storting og regjering. Se hvordan avsnittet om mangfold og gjensidig respekt, blir når vi bytter ut ordet «barnehage» med «Stortinget/regjeringen», «barna» med «folk» og «pedagogisk arbeid» med «politisk arbeid»:

«Stortinget/regjeringen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Folk skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal Stortinget/regjeringen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Stortinget/regjeringen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme folks nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Stortinget/regjeringen skal bidra til at alle folk føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Stortinget/regjeringen skal bruke mangfold som en ressurs i det politiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp folk ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Stortinget/regjeringen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i Stortinget/regjeringen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.

Stortinget/regjeringen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for folks egen kulturskaping og bidra til at alle folk kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Stortinget/regjeringen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.»

I et annet avsnitt får barnehagene i oppdrag å fremme danning. Også dette ville gjøre seg bra som retningslinjer for Stortinget og regjeringen:

«Stortinget/regjeringen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Stortinget/regjeringen skal bidra til at folk kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.»

Så vidt jeg vet er det enstemmig oppslutning om rammeplan for barnehagen, så kanskje en opprevet nasjonalforsamling kunne bruke disse verdiene til å lappe sammen en mer fredsæl politisk debatt?