Stikkord

, , ,

Young help OldNylig var jeg invitert til å snakke til en forsamling av sykepleiere om forventninger til en pasientvennlig helsetjeneste. Det var et fint oppdrag å få, ikke minst fordi jeg snart skal begynne i ny jobb i Helse- og omsorgsdepartementet, hvor helseministeren har satt det å skape pasientenes helsetjeneste som et viktig mål. Her er det viktigste slik jeg ser det.

Se mennesker som enkeltpersoner og hele mennesker

Punkt en er at vi ønsker å bli møtt som et helt menneske og ikke bare en skadet kroppsdel eller en diagnose når vi trenger behandling. Det kan for eksempel handle om at når en pasient har demens, bør helsevesenet ta hensyn til både det unike individet og demenssykdommen, når de behandler et brukket lårbein eller en hjertelidelse.

Behandle alle som likeverdige og legge til rette for medvirkning

Å bli møtt som et helt menneske, betyr at våre grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt i møtet med helsetjenestene. Vi har rett til liv og til behandling, men vi har også rett til selvbestemmelse og medvirkning. Det betyr ikke at vi har rett til å diktere behandlingen, men vi har rett til å bli informert og bli tatt med på råd. Vi har rett til å bli respektert som unike enkeltindivider.

En pasientvennlig helsetjeneste diskriminerer ingen. Det betyr at verken funksjonsnedsettelse, kjønn, legning, kulturell bakgrunn, hudfarge eller sosial status skal ha betydning for hvilken behandling vi får. Selvsagt kanskje, men uten bevisste holdninger, kunnskap og vilje, vil diskriminering kunne skje.

Noen ganger er det diskriminering å bli behandlet ulikt, men det kan også være diskriminering om en overser at noen har behov for spesiell tilrettelegging.

Nå vi undervurderer menneskers følelser, fordi de ikke lengre klarer å uttrykke seg klart, kan det lede til alvorlig diskriminering. Følelsene våre er intakte, selv om språket og muligheten for å kommunisere dem verbalt er borte. En kollega fortalte indignert om en som hadde omtalt en med demens som en hvor det ikke «var noen hjemme». Dette er en pasientuvennlig og skadelig forestilling.

Ta hensyn til menneskelig sårbarhet

Å bli møtt som et helt menneske, betyr å bli møtt med forståelse for alt det som gjør oss sårbare og som vi har felles. Det handler om å ivareta grunnleggende behov, som mat og drikke og søvn, men også trygghet, fellesskap og opplevelse av mening.

Preges av god kommunikasjon

Noe av det vi klager mest på, er helsepersonell som uttrykker seg ufølsomt og lite empatisk, eller når vi blir møtt med lite vennlighet og serviceinnstilling, at det er lite informasjon eller et språk som er umulig å forstå. Dette burde det være mulig å gjøre noe med.

Det kan være krevende å trå rett om du skal forholde deg til en ny pasient hvert tiende minutt. Ingen klarer å være perfekte hele tiden. Men den enkelte pasient står kanskje i et av sitt livs mest definerende øyeblikk, hvor det er avgjørende å bli møtt på en god måte.

Verdier, holdninger, kunnskap og kompetanse

Jeg er sikker på at etisk refleksjon og tydelige verdier er viktig i en pasientvennlig helsetjeneste. Jeg mener menneskerettighetene er noe av det som kan brukes til å definere et tydelig verdimessig, såvel som rettslig, ståsted. Med respekt for den enkelte og alle menneskers likeverdighet som grunnverdi. Det handler en del om holdninger, men også om kunnskap og kompetanse. Hvis dette er på plass hos helsepersonellet, gir det motvekt til å bli for ensidig oppgaveorientert, og for lite i stand til å se hele mennesket. Oppsummert handler en pasientvennlig helsetjeneste kanskje først og fremst om oppmerksomt nærvær i møte med pasientene.

Hva tenker du er en pasientvennlig helsetjeneste?